Ethiopia woman with firewood - Patricia Solano

Patricia Solano

Ethiopia woman with firewood - Patricia Solano